Estelligence. Biuro rachunkowe Warszawa

RODO / Obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Estèlligence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. I. Krasickiego 35, 02-611 Warszawa, zwane dalej: „Spółką”.

W jakim celu i na jakiej podstawie Spółka będzie przetwarzać dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu współpracy i prowadzenia korespondencji ze Spółką.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie korespondencji oraz współpraca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji w/w celów.

Spółka będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Ponadto Spółka będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom świadczącym usługi pocztowe, w przypadku dochodzenia roszczeń dane będą udostępniane sądom, komornikom sądowym, podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną oraz innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Spółka będzie przetwarzać dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres 1 roku. W przypadku współpracy związanej z zawarciem umowy dane przetwarzane będą  przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel: + 48 535 999 739,  E-mail: iod@estelligence.com

Estèlligence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. I. Krasickiego 35, 02-611 Warszawa.