Strona główna > RODO

back

RODO / Obowiązek informacyjny

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Estèlligence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. I. Krasickiego 35, 02-611 Warszawa, zwane dalej: „Spółką”.

W jakim celu i na jakiej podstawie Spółka będzie przetwarzać dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu współpracy i prowadzenia korespondencji ze Spółką.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie korespondencji oraz współpraca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji w/w celów.

Spółka będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Ponadto Spółka będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom świadczącym usługi pocztowe, w przypadku dochodzenia roszczeń dane będą udostępniane sądom, komornikom sądowym, podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną oraz innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Spółka będzie przetwarzać dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres 1 roku. W przypadku współpracy związanej z zawarciem umowy dane przetwarzane będą  przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel: + 48 535 999 739  E-mail: iod@estelligence.com

 

Estèlligence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. I. Krasickiego 35, 02-611 Warszawa.

What party is the administrator of your personal data?

 

The administrator of your personal data is Estèlligence Sp. z o.o. with registered office in Warsaw, address:
I. Krasickiego 35, 02-611 Warsaw, hereinafter referred to as the “Company”.

 

For what purpose and on what basis will the Company process personal data?

Your personal data will be processed for the purpose of cooperation and correspondence with the Company.

The legal basis for the processing of your personal data is art. 6 par. 1 lit. f) GDPR. The legitimate interest of the Company is to correspondence and to cooperate. Providing personal data is voluntary, but it is necessary to achieve the above objectives.

 

The company will pass your personal data to other entities entrusted with the processing of personal data on behalf of and for the benefit of the Company. In addition, the Company will share your personal data with entities providing postal services, in the case of redress, the data will be made available to courts, court enforcement officers, entities conducting debt collection activities and other recipients if such an obligation will result from legal provisions.

Your data will not be transferred to third countries and international organizations.

 

How long will the Company process personal data?

Your personal data will be processed during the period of cooperation and after its completion for a period of one year. In the case of cooperation related to the conclusion of the contract, data will be processed for the period provided for by law, including the provisions of the Civil Code and the Accounting Act.

 

What are the rights of the data subject?

You have the right to:

 • access to your personal data and receipt of copies of personal data being processed;
 • rectification of incorrect data;
 • request for deletion of data (the right to be forgotten) in the case of circumstances provided for in art. 17 GDPR;
 • requests to limit data processing in cases specified in art. 18 GDPR;
 • raising objections to data processing in the cases specified in art. 21 GDPR;
 • transfer of supplied data, processed in an automated manner.

If you believe that your personal data is being processed unlawfully, you may file a complaint with the supervisory authority (UODO, Stawki 2 street, Warsaw).

 

Contact

If you need additional information related to the protection of personal data or would like to make use of your rights, please contact:

Data Protection Officer:

Tel: + 48 535 999 739, E-mail: iod@estelligence.com

Estèlligence Sp. z o.o. with registered office in Warsaw, address: ul. I. Krasickiego 35, 02-611 Warsaw.

Scroll Up